پرسشنامه علمی شهر فردیس

پرسشنامه علمی شهر فردیس

سلام این پرسشنامه در قالب یک تحقیق کاربردی و علمی با هدف بررسی ارتباط بین مشکلات موجود در شهر فردیس و میزان امید مردم شهر به تاثیر تشکیل شورای شهر مستقل برای رفع این مشکلات طراحی گردیده است. نتایج این تحقیق به عنوان یک سند علمی جهت بهره برداری در اختیار اعضای منتخب شورای شهر قرار خواهد گرفت.
  • خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  • خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  • خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  • خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  • خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  • خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  • خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  • خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
  • شماره تماس را با 0 ابتدای آن وارد نماید مثل 09121111111